Nowe ścieżki rowerowe w Powiecie Dzierżoniowskim

  • 25.06.2019, 08:29 (aktualizacja 10.07.2019, 20:42)
Nowe ścieżki rowerowe w Powiecie Dzierżoniowskim
Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska wraz z Powiatem Dzierżoniowskim oraz Gminą Pieszyce zrealizowali wspólnie projekt pod nazwą: „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”. Inwestycja ta wykonana została przy dużym wsparciu z Regionalnego Program Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

 

Projekt obejmował trzy zadania inwestycyjne, które były realizowane w okresie od maja 2018 r. do czerwiec 2019 r. W ramach inwestycji wykonano ścieżkę rowerową z Pieszyc do Kamionek o długości 2 km, ścieżkę rowerową z Niemczy do Wojsławic z ciągiem pieszym o długości 1,25 km wraz z przebudową oświetlenia i zjazdów z drogi oraz małą architekturą, udostępniono również tereny turystyczne i cenne przyrodniczo na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich. W ramach tego zadania wykonano 4 parkingi przy drodze 3016D Kamionki-Przełęcz Jugowska, oraz rozbudowano infrastrukturę małej retencji.

Ponadto zaplanowano szereg działań w zakresie edukacji ekologicznej w formie organizacji wycieczek szkolnych oraz zamontowano 13 tablic edukacyjnych. Wydano również ulotki, przygotowano tematyczną stronę internetową oraz zrealizowane zostały filmy Informacyjno - edukacyjne.

Całkowita wartość realizowanych inwestycji wynosi ponad 3,5 mln złotych, natomiast przyznana wartość dofinansowania ze środków UE wynosi ponad 2,9 mln złotych.

Celem głównym niniejszego projektu było przygotowanie infrastruktury, w tym zielonej infrastruktury, związanej z udostępnieniem lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne poprzez budowę ścieżek rowerowych i miejsc postojowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.

Realizacja projektu przyczyni się do: • zmniejszenia presji na obszary cenne przyrodniczo takie jak: Park Krajobrazowy Gór Sowich i Obszary Natura 2000: „Kamionki”, „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich”, „Wzgórza Niemczańskie” oraz Obszar Chronionego Krajobrazu wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie. • ograniczenie ruchu samochodowego w pobliżu obszarów chronionych. • zmniejszenia efektu wydeptywania, synantropizacji najcenniejszych zasobów i eutrofizacji zasobów wodnych. • powstania tablic prezentujących najcenniejsze okazy fauny i flory oraz informujące o zasadach ochrony ich siedlisk. • zwiększenia udziału turystyki rowerowej w ruchu turystycznym, • zmniejszenia wpływ zanieczyszczeń wytwarzanych przez pojazdy silnikowe w ruchu turystycznym na zachowanie należytego stanu środowiska naturalnego. • ograniczenia niekontrolowanego parkowania przez turystów pojazdów mechanicznych w obszarze Parku Krajobrazowego Gór Sowich w miejscach niedozwolonych, co skutkuje degradacją gruntów i ich erozją. • powstania miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. • wzrostu świadomości edukacji ekologicznej.

 

_

Podziel się:


Pozostałe